การพัฒนาครีมบำรุงผิวจากสารสกัดเปลือกทับทิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศลิวงศ์ อินทฤกษ์, พิมพ์บงกช พรหมจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรินุช ชุมแก้ว, สิตานันท์ พุ่มแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทับทิมเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานเฉพาะเนื้อส่วนเปลือกจะเหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ทางผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาข้อมูล พบว่า เปลือกทับทิมมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระอย่างมาก ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำเปลือกทับทิมมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านความงาม โดยในการทดลองจะใช้วิธีการสกัด 2 วิธี คือการสกัดโดยใช้ความร้อน และ สกัดโดยไม่ใช้ความร้อน เพื่อหาวิธีที่สามารถสกัดสารจากเปลือกทับทิมได้ดีและเมื่อนำสารสกัดไปผสมกับครีมบำรุงผิวแล้วให้ผลลัพธ์ที่ดี

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อสกัดสารจากเปลือกทับทิมและการพัฒนาครีมบำรุงผิวจากสารสกัดเปลือกทับทิมโดยใช้การสกัดแบบใช้ความร้อนและไม่ใช้ความร้อน ซึ่งคาดว่าจะเป็นแนวทางในการนำสารสกัดจากพืชมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวซึ่งจะช่วยทดแทนการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและลดสารเคมีตกค้าง ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด