การเพาะเลี้ยงแมลงมัน(Carebara sp.)ในรูปแบบใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงอย่างยั่งยืน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรากร ธรรมวงค์, ณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว, จุฬารัตน์ พุทธวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ ทะเย็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงมัน(Carebara sp.) เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย และเป็นสัตว์หายาก ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมขุดหาแมลงมันตามพื้นดิน แต่วิธีนี้จะพบแมลงมันเพียง 10-15% เพราะแมลงมันมักจะย้ายรัง ปีละ

2-3 ครั้ง ส่งผลให้ชาวบ้านต้องเสียแรงเปล่า เกษตรกรจึงทดลองเลี้ยงแมลงมันในดินปกติและรังปลวก แต่วิธีนี้ทำให้ให้แมลงมันเสียชีวิตและย้ายรัง ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุน ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพาะเลี้ยงแมลงมัน(Carebara sp.)ในรูปแบบใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงและสามารถป้องกันการย้ายรังของแมลงมันได้ การทดลองแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาสมบัติของดินที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของแมลงมัน พบว่า ดินที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของแมลงมัน คือ ดินร่วน ที่มีอุณหภูมิ เท่ากับ 24.5±0.1 องศาเซลเซียส ความชื้น เท่ากับ 70.81±0.07 % ค่า pH เท่ากับ 6.3±0.3 และ ความหนาแน่น เท่ากับ 1.26±0.05 g/cm3 ตอนที่ 2 ศึกษาอาหารที่เหมาะสมต่อการนำมาเพาะเลี้ยงแมลงมัน พบว่า อาหารที่เหมาะสมต่อการนำมาเลี้ยงแมลงมัน คือ กากถั่วเหลือง เพราะอาหารดังกล่าว ส่งผลให้แมลงมันมีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่าอาหารชนิดอื่นและมีราคาถูก ตอนที่ 3 ศึกษาชนิดบ่อที่เหมาะสมต่อการนำมา

เพาะเลี้ยงแมลงมัน พบว่า บ่อที่เหมาะสมต่อการนำมาเลี้ยงแมลงมัน คือ บ่อซีเมนต์ เพราะบ่อดังกล่าวสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 24-27 องศาเซลเซียส และความชื้นในช่วง 70-80% ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของแมลงมัน อีกทั้งการเลี้ยงแมลงมันในบ่อซีเมนต์ให้ผลผลิตไข่แมลงมันมากกว่าการเลี้ยงในบ่อชนิดอื่น โดยให้ผลผลิตไข่แมลงมัน เท่ากับ 1.52±0.07 กิโลกรัมต่อรัง