ศึกษาและเปรียบสมบัติทางกายภาพของอิฐบล็อกที่ผสม เยื่อกระดาษ กาบมะพร้าว พลาสติกPETE และอิฐบล็อกทั่วไป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรวิชญ์ ตราชื่นต้อง, กฤชณรงค์ ธนไชย์, จิรภัทร ศรีเมฆ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริชญา อินทรพรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์