การคัดแยกผลไม้อัตโนมัติควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรอนงค์ แก้วอุ่นเรือน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์พศิน อินทรศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับอุตสาหกรรมการเกษตร เทรนด์โลกเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มาช่วยให้เกษตรกรทำงานได้สะดวกนั้นมีมากยิ่งขึ้น ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นประเด็นที่จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นชาวสวนผลไม้ให้ทำงานได้อย่างสะดวกมากขึ้นโดยได้ทำการพัฒนาระบบคัดแยกผลไม้อัตโนมัติควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกตลาดผลไม้ โดยสามารถลดต้นทุนการใช้คนคัดแยกผลไม้ ลดค่าจ้างแรงงาน ประหยัดเวลา อีกทั้งยังสะดวกรวดเร็วอีกด้วย