การจำลองการสอบใบขับขี่โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมUnityและAduino

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลักษณ์ นามมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย จันทร์บุตรสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์