การคัดแยกผลไม้ที่มีตำหนิ โดยใช้ image processing

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรปราชญ์ อัมรานนท์, ชิดดนัย ตรังค์คุณากร, สมชาย แซ่หวาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัศน์ บุตรชานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในอุตสาหกรรมผลไม้ต่างๆ มีการคัดแยกผลผลิตที่มีคุณภาพ และเน่าหรือมีตำหนิออกจากกัน ดังนั้นการใช้ image processing มาช่วยในการคัดแยก เพื่อให้การคัดแยกมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และช่วยยกระดับอุตสาหกรรมผลไม้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

และการดำเนินงาน จะออกแบบการสร้างโปรแกรมในการคัดแยกผลไม้ และลงมือทำโปรแกรมในการคัดแยกผลไม้