เกมคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยเพื่อการเรียนทรงกลมท้องฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิสรณ์ ปะระมะ, ก้องภพ กองเกียรติเจริญ, ภูริณัฐ สงบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสชนก ตามวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการเรียนออนไลน์โดยใช้พาวเวอร์พอยท์ ในเนื้อหาทรงกลมท้องฟ้านั้นเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ค่อนข้างยาก ทำให้เป็นปัญหาของผู้เรียนอย่างมาก ผู้จัดทำได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ โดยที่โครงงานนี้ได้มุ่งเน้นไปในการสร้างเกมสำหรับสื่อการสอนเพื่อให้ความรู้และให้ผู้เรียนเข้าถึงทรงกลมท้องฟ้าให้มากขึ้น ในโลกที่จำลองให้ผู้เรียนไปอยู่ตรงกลางแล้วให้เห็นเส้นสมมติ ต่าง ๆ โดยสรุปผลที่ได้ โดยการทำแบบทดสอบทั้งก่อน และ หลังใช้ โดยให้ผู้ทดลองใช้งานคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 24 คน