เกมคอมพิวเตอร์ VR สื่อการเรียนรู้ เรื่องสัตว์เซลล์เดียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัทร ศรีหรั่ง, ศิรินทร์ญา วงค์ชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสชนก ตามวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกมคอมพิวเตอร์ VR สื่อการเรียนรู้ เรื่องสัตว์เซลล์เดียว (Game base VR computer for learning unicellular animals) สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ VR สื่อการเรียนรู้เรื่อง สัตว์เซลล์เดียว 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์ VR สื่อการเรียนรู้เรื่อง สัตว์เซลล์เดียว และ 3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้งานเกมคอมพิวเตอร์ VR สื่อการเรียนรู้เรื่อง สัตว์เซลล์เดียว ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จำนวน 96 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่ม พัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Unity เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย สรุปผลการทดลอง พบว่าเกมคอมพิวเตอร์ VR สื่อการเรียนรู้ เรื่องสัตว์เซลล์เดียว สามารถใช้งานได้จริง ช่วยให้ผู้เล่นได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้ก่อนและหลังใช้งานเกมคอมพิวเตอร์ VR สื่อการเรียนรู้ เรื่องสัตว์เซลล์เดียว ผู้เรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยหลังเล่นเกมสูงกว่าก่อนเล่นเกม ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกมคอมพิวเตอร์ VR สื่อการเรียนรู้ เรื่องสัตว์เซลล์เดียว อยู่ในระดับมาก