การหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตเเละอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้ค่ามัธยฐาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวิชญ์ สุขสวัสดิ์, ภานุวัฒน์ ทองสีสัน, กอซซานีย์ ลิงาลาห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟารีด๊ะ สันตี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง การหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้

ค่ามัธยฐานจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตจากค่ามัธยฐาน และเพื่อศึกษาผลบวกของอนุกรมเลขาคณิตจากค่ามัธยฐาน