การดูดซับสารฟอสเฟตในน้ำด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติจากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภควัต โรจน์โมสิก, สันติพงษ์ วิเศษรัตน์, ภูชิชย์ พุทธานุวัติกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยดา เกิดด้วยทอง, กุสุมา เชาวลิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการดูดซับสารฟอสเฟตในน้ำด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติจากชานอ้อย มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเตรียมซีโอไลต์จากถ่านชานอ้อยและขี้เถ้าชานอ้อยและศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารฟอสเฟตใน

น้ำด้วยซีโอไลต์จากถ่านชานอ้อย ซีโอไลต์จากขี้เถ้าชานอ้อย ถ่านชานอ้อยและซีโอไลต์ทางการค้า จากการศึกษาพบว่า ซีโอไลต์ธรรมชาติจากถ่านชานอ้อยมีร้อยละผลได้เท่ากับ 79.05 และซีโอไลต์ธรรมชาติจากขี้เถ้าชานอ้อย มีร้อยละผลได้เท่ากับ 24.33และเมื่อทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับสารฟอสเฟตในน้ำด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติจากถ่านชานอ้อย ซีโอไลต์ธรรมชาติจากขี้เถ้าชานอ้อย ถ่านชานอ้อยและซีโอไลตทางการค้า พบว่า สามารถดูดซับสารฟอสเฟตในน้ำได้ร้อยละ 92.55, 92.33, 91.43 และ 91.61 ตามลำดับซึ่งซีโอไลต์ธรรมชาติจากถ่านชานอ้อยมีประสิทธิภาพการดูดซับใกล้เคียงกับ ซีโอไลต์ธรรมชาติจากขี้เถ้าชานอ้อยแต่ร้อยละผลได้ของการสังเคราะห์ซีโอไลต์ธรรมชาติจากถ่านชานอ้อยมีค่ามากกวา่ ซีโอไลตธ์รรมชาติจากขี้เถ้าชานอ้อยมากเนื่องจากถ่านชานอ้อยนั้น มีปริมาณร้อยละของอะลูมิเนียมออกไซด์เป็นองค์ประกอบมากกว่าขี้เถ้าชานอ้อย ซึ่งอะลูมิเนียมออกไซด์เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการสังเคราะห์ซีโอไลต์ใหเ้กิดขึ้นได้ทำใหร้อยละผลได้ของซีโอไลต์ธรรมชาติจากถ่านชานอ้อยมีค่ามากกว่าซี โอไลต์ธรรมชาติจากขี้เถ้าชานอ้อย