กาลักน้ำแข็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พฤกษา ชาววิวัฒน์, ณัฐชนนท์ ปินตา, นลิณี ชื่นดวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศกร กันทะพรหม, พัชราวไล ก้อนทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในชีวิตประจำวันมีการบริโภคน้ำแข็งเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดแนวคิดที่อยากจะทำให้เศษน้ำแข็งที่เหลือทิ้งมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น จึงได้หาแนวคิดซึ่งเกิดจากการประยุกต์ใช้ภูมิ-ปัญญาท้องถิ่นโดยดัดแปลงจากอีแร้งดูดน้ำธรรมดามาเป็นที่เก็บน้ำ โดยใช้หลักการของกาลักน้ำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงทำให้เกิดโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ขึ้นมาเป็นการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์โดยใช้หลักการทำงานการถ่ายเทของเหลวจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านตัวกลางคือท่อหรือสายยาง โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยแม้แต่ชิ้นเดียว เพื่อทำให้น้ำแข็งที่เหลือทิ้ง ให้สามารถนำมารดน้ำต้นไม้ภายในโรงเรียนได้โดยไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า