การออกแบบเครื่องออกกำลังกายแบบมัลติฟังก์ชันสำหรับผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวพร เพ็งผล, นิชานันท์ ล้ำวิริยะพันธ์, อินสุดา รุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ, สายรัก สอาดไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่สมรรถภาพทางร่างกายของผู้สูงอายุลดน้อยลง ซึ่งการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายของผู้สูงอายุที่สำคัญ คือการออกกำลังกาย อย่างเช่น การเต้นแอโรบิค การรำไทเก๊ก โยคะ แต่อุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงในปัจจุบันมีจำนวนน้อย และในการออกกำลังกายก็ต้องใช้อุปกรณ์หลายชิ้นเพื่อให้ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อครบทุกส่วน ซึ่งในปัจจุบันการออกกำลังกายแบบพิลาทิส (Pilates) คือ หนึ่งในการออกกำลังกายที่มีประโยชน์มากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะในด้านสุขภาพร่างกาย หรือช่วยผ่อนคลายจิตใจ เหมาะคนทุกเพศทุกวัย มีจุดประสงค์เพื่อเน้นสร้างความแข็งแรง ความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อ แต่เครื่องออกกำลังกายที่มีอยู่นั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ จึงมีกลไกการทำงานบางอย่างที่ไม่เหมาะสม และไม่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงต้องการออกแบบเครื่องออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและรองรับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ โดยมีแนวคิดการออกกำลังกายแบบพิลาทิสที่ทำบนเครื่องรีฟอร์มเมอร์ประยุกต์รวมกับการออกกำลังกายที่มีในปัจจุบัน โดยท่าออกกำลังกายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่านอน , กลุ่มท่านั่ง และกลุ่มท่ายืน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสร้างนวัตกรรมนี้เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อทุกส่วนโดยเฉพาะส่วนของแกนกลางร่างกายที่จะช่วยเพิ่มสมดุลและการทรงตัวในผู้สูงอายุ คณะผู้จัดทำออกแบบเครื่องออกกำลังกายนี้ ให้มีโครงสร้างที่ผ้สูงอายุสามารถออกกำลังกายได้ทุกรูปแบบ สามารถพับและปรับระดับได้ เพื่อให้ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่หลากหลายและปลอดภัย โดยเครื่องนี้จะทดสอบการใช้งานโดยวัดการทำงานของกล้ามเนื้อขณะใช้งานด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromyography:EMG) และวัดองศาของการเคลื่อนไหวและความเร็วในการเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว (Kinovea)

ทางคณะผู้จัดทำคาดว่าจะได้รับเครื่องออกกำลังกายแบบมัลติฟังก์ชันสำหรับผู้สูงอายุ ที่สามารถออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่สำคัญได้ทุกส่วน ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถภาพทางร่างกายให้กับผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นให้เครื่องออกกำลังกาย สามารถเข้าถึงศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชนได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ และลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์