ชุดยึดโทรศัพท์มือถือติดกับกล้องจุลทรรศน์เพื่อใช้ในการถ่ายภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิปปกร มานิตราช, ณัชชา ปฏิมาประกร, ปาณิศา ธารัตชน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1)สร้างอุปกรณ์ที่ช่วยในการถ่ายรูปจาก กล้อจุลทรรศน์ได้ง่ายขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป (2)เพื่อสร้างความเข้าใจในการสื่อสารเกี่ยวกับ สิ่งที่เห็นในกล้องจุลทรรศน์จากกล้องโทรศัพท์มือถือ โดยดำเนินการศึกษาลักษณะภายนอกของ กล้อง ได้ สร้างและทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะสร้างเป็นชิ้นงาน ได้แก่ ที่ยึดโทรศัพท์มือถือ แผ่นวางโทรศัพท์มือถือ ที่ยึดเลนส์ใกล้ตากับแผ่นวางโทรศัพท์มือถือ ทดสอบการใช้งานกับ โทรศัพท์จริง

โดยดำเนินการศึกษาลักษณะภายนอกของกล้องจุลทรรศน์ เพื่อออกแบบชิ้นงานให้สามารถนาไปเป็นอุปกรณ์ช่วยในการถ่ายรูปจากกล้องจุลทรรศน์ได้ สร้างและทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะสร้างเป็นชิ้นงาน ได้แก่ ที่ยึดโทรศัพท์มือถือ แผ่นวางโทรศัพท์มือถือ ที่ยึดเลนส์ใกล้ตากับแผ่นวางโทรศัพท์มือถือ ทดสอบการใช้งานกับโทรศัพท์จริง