การกำจัดสปอร์ของ Clostridium botulinum ในน้ำด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิส โดยใช้แผ่นกรองใยแก้วเคลือบผงไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับผงซิลเวอร์ไนเตรต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกิตติ์ แก่นทิพย์, อธิคุณ ชินชยาภรณ์, กชพรรณ โพธิ์งาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ในการกำจัดสปอร์ของเชื้อ clostridium botulinum ในน้ำด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสจากแผ่นกรองใยแก้วเคลือบผงไทเทเนียมไดออกไซด์ ร่วมกับผงซิลเวอร์ไนเตรต โดยใช้สารยึดติด ชนิด polyethylene glycol (PEG) ที่มีมวลโมเลกุล PEG ต่างกัน ใช้ความเข้มข้นของ PEG ต่างกัน โดยศึกษาความเข้มข้นของผงไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลเวอร์ไนเตรตที่เหมาะสมในการเคลือบ เปรียบเทียบกับการใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลเวอร์ไนเตรตในการกำจัดสปอร์ โดยตรงด้วย การทดลองกระทำภายใต้แสงอาทิตย์และนำมาทำการเพาะเชื้อและตรวจนับเชื้อ clostridium botulinum ที่หลงเหลืออยู่