กระดาษดูดชับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหมักโดยใช้วัสดุดูดชับจากเส้นใยเซลลูโลสจากฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชนน พรมศร, ศุภิสรา พลพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาเส้นใยเซลลูโลสจากฟางข้าว (cellulose fibers from rice straw) ให้ได้มาซึ่งวัสดุที่ มีความสามารถในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหมัก (fermented gas) ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยทําการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวดูดซับที่เตรียมได้จากเส้นใยเซลลูโลสจากฟางข้าวและโมเลกุลาร์ซีฟที่มีหมู่ฟังก์ชันเอมีนภายใต้ความดันบรรยากาศ ตัวแปรที่ทําการศึกษาประกอบด้วย ชนิดของวัสดุดูดซับอัตราส่วนโดยมวลระหว่างเส้นใยเซลลูโลสจากฟางข้าวต่อมีโซพอรัสซิลิกาและโมเลกุลาร์ซีฟ ความเข้มข้นของไอน้ำในแก๊สผสมขาเข้า อุณหภูมิการดูดซับ และปริมาณความชื้น ศึกษาและพัฒนาเส้นใยเซลลูโลสจากฟางข้าว (cellulose fibers from Rice straw) ให้ได้มาซึ่งวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหมัก(fermented gas) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดของเสียที่อาจเกิดจากการใช้สารเคมีเป็นตัวดูดซับ อีกทั้งยังเป็นการนําวัสดุธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มมูลค่าของฟางข้าวและลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต