แผ่นทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์และกรดซาลิไซลิกอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรพงษ์ ขวัญนิคม, นะอีม มาลิกุลสลาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนิษฐา พันธ์สว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารที่โซเดียมไฮโดรซัลไฟด์และกรดซาลิไซลิกเป็นพิษต่อร่างกาย สารที่ทดสอบทั้งสองชนิดนี้มีราคาในการตรวจที่ค่อนข้างมีราคาและพกพาไปสถานที่ต่าง ๆ ได้ค่อนข้างไม่สะดวก ทั้งนี้ชุดตรวจกรดซาลิไซลิกนั้นเป็นของเหลวที่ยากต่อการที่จะพกพา หากต้องการจะตรวจก่อนซื้ออาหารต่าง ๆ จะยากอย่างมาก เพราะต้องเตรียมถ้วยหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อใส่สารตัวอย่างที่จะทดสอบ ในส่วนของชุดตรวจ