แผ่นฟิล์มPVA และ โซเดียมอัลจิเนตผสมสารสกัดใบตะลิงปลิงและยอดอ่อนมะม่วงหิมพานต์สำหรับการรักษาแผลกดทับเรื้อรังในผู้สูงอายุติดเตียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มุทธากร หวันสู, ธีธัช พรมแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต บัวดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผลกดทับเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบมากบริเวณ กระดูกก้นกบ กระดูกกระเบนเหน็บ สาเหตุจากความเปียกชื้นของผิวหนัง แรงเสียดสีและแรงเฉือน เมื่อเกิดแผลแล้วจะทำให้แผลหายช้าและผู้ป่วยจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะจะพัฒนาแผ่นฟิล์มPVA และ โซเดียมอัลจิเนตที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบตะลิงปลิงและยอดอ่อนมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเป็นแผ่นรักษาแผลกดทับที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้สูงอายุติดเตียง โดยเลือกพืช 2 ชนิด คือ ใบตะลิงปลิงและยอดอ่อนมะม่วงหิมพานต์ โดยจะนำมาสกัดด้วยเอทานอล และระเหยตัวทำละลายออกด้วยเครื่องกลั่นระเหยภายใต้สุญญากาศ แล้วนำสารสกัดหยาบจากพืชทั้ง 2 ชนิด ไปทดสอบหาปริมาณฟีนอลิกด้วยวิธี Folin Ciocalteu Method ทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay และทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดต่อการแข็งตัวของเลือด จากนั้นจึงผลิตแผ่นรักษาแผล โดยตัวแผ่นจะมีส่วนผสมของ PVA โซเดียมอัลจิเนต รวมถึงสารสกัดหยาบจากใบตะลิงปลิงและยอดอ่อนมะม่วงหิมพานต์แล้วจึงนำไปทดสอบประสิทธิภาพการแข็งตัวของเลือด และสุดท้ายนำไปทดสอบการดูดซึมน้ำของแผ่นรักษาแผล