การศึกษาการเจริญเติบโตของกัญชง โดยการใช้กล้องมัลติสเปกตรัม เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชยา ศรีธัญรัตน์, วรวิทย์ นวลสุธา, รศิตา แสงนนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันกัญชงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในประเทศไทย ภายหลังรัฐบาลประกาศปลด ล็อคให้สามารถผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ด้วยคุณประโยชน์ที่หลากหลาย ประกอบกับความต้องการในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นทำให้กัญชงมีศักยภาพที่จะ กลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย สามารถต่อยอดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มหาศาล แต่เนื่องจาก การเก็บผลผลิตกัญชงเพื่อส่งออกไปต่างประเทศนั้น พบว่าเมื่อกัญชงเจริญเติบโตจนถึงเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะนำไปสกัดสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อส่ง ไปถึงจุดหมายแล้ว กัญชงเจริญเติบโตเกินกว่าเกณฑ์ที่จะนำไปใช้สกัดสาร จากปัญหาข้างต้นจึงนำมาสู่การใช้กล้องมัลติสเปกตรัม เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรใน การเก็บผลผลิตและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับพืชพันธุ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น