การศึกษาการย่อยสลายพลาสติกจากสิ่งมีชีวิต3ชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชโยดม ขุมเงิน, ณฐกร จำนงค์, วัชรชัย ผะกาแดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงคร ขุมเงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาการย่อยพลาสติกและโฟมจากสิ่งมีชีวิต 3 ชนิด การทดลองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ทดสอบหาความสามารถในการย่อยพลาสติกจางสิ่งมีชีวิตที่นำมาทดลองโดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอนดังนี้ คือ

ตอนที่ 1 ศึกษาหาปริมาณพลาสติกและโฟมที่สิ่งมีชีวิตทั้ง 3 ชนิดสามารถย่อยสลายได้ โดยการนำสิ่งมีชีวิตทั้ง 3 ชนิด มาแยกกันใส่กล่องกระจกทีละชนิดแล้วใส่พลาสติกและโฟมลงไปในกล่องกระจกแต่ละใบในปริมาณเท่ากันเพื่อหาปริมาณการย่อยสลายพลาสติกของสิ่งมีชีวิตทั้ง 3 ชนิด (พลาสติกและโฟมชนิดเดียวกัน)

ในตอนที่ 2 จะศึกษาเกี่ยวกับความเร็วในการย่อยสลายพลาสติกและโฟมของสิ่งมีชีวิตทั้ง 3 ชนิดได้โดยการนำสิ่งมีชีวิตทั้ง 3 ชนิด มาแยกกันใส่กล่องกระจกทีละชนิดแล้วใส่พลาสติกและโฟมลงไปในกล่องกระจกแต่ละใบในปริมาณเท่ากันแล้วตั้งเวลาเพื่อหาปริมาณการย่อยสลายพลาสติกของสิ่งมีชีวิตทั้ง 3 ชนิดในเวลาที่กำหนด (พลาสติกและโฟมชนิดเดียวกัน)

ในตอนที่ 3 จะศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการย่อยสลายพลาสติกและโฟมแต่ละชนิดของสิ่งมีชีวิตทั้ง 3 ชนิดได้โดยการนำสิ่งมีชีวิตทั้ง 3 ชนิด มาแยกกันใส่กล่องกระจกทีละชนิดแล้วใส่พลาสติกและโฟมแต่ละชนิดลงไปในกล่องกระจกแต่ละใบในปริมาณเท่ากันเพื่อหาปริมาณการย่อยสลายพลาสติกและโฟมแต่ละชนิดของสิ่งมีชีวิตทั้ง 3 ชนิด (พลาสติกและโฟมต่างชนิดเดียวกัน) และสังเกตผลการทดลอง