การศึกษาการเพิ่มปริมาณโอเมก้า3และธาตุเหล็กในไข่ไก่โดยผักโขม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยอดหญิง อ้อมแก้ว, ชลธิชา แซ่อึ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไข่ไก่ นับว่าเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่สามารถหาได้ง่ายมาก และมีสารอาหารที่หลากหลาย จึงเป็นที่นิยมในการบริโภค ผู้วิจัยจึงคิดว่าหากเราสามารถเพิ่มปริมาณโอเมกา3และธาตุเหล็กในไข่ไก่ให้มากขึ้นได้ เพื่อให้ไข่ไก่นั้นมีปริมาณของสารอาหารที่มากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น โดยผู้วิจัยเลือกที่จะใช้ผักโขมที่มีสารอาหารมากนำมาผสมกับหัวอาหารใช้เลี้ยงไก่ในอัตราส่วนต่างๆเปรียบเทียบกับการให้หัวอาหารทั่วไป แล้วนำไข่ไก่ที่ได้มาชั่งน้ำหนักเปลือกไข่ ไข่ขาว ไข่แดง เพื่อเปรียบเทียบน้ำหนักของไข่ไก่ ตรวจหาปริมาณโอเมก้า3ตามวิธีการของ Folch et al. (1957) และ Metcalfe et al. (1966) และตรวจหาปริมาณธาตุเหล็กด้วยเครื่อง inductive coupled plasma spectrometer (icps) ทางผู้วิจัยคาดว่าไข่ไก่จากการเลี้ยงไก่ด้วยหัวอาหารผสมกับผักโขมจะมีปริมาณโอเมก้า3และธาตุเหล็กมากว่าไข่ไก่ที่ได้จากการเลี้ยงไก่ด้วยหัวอาหารอย่างเดียว ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อการผลิตไข่ไก่ให้ได้คุณภาพและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น