อุปกรณ์วัดความหนืดจากการหยด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิภา นีรพัฒนกุล, ชนาภา นิธิพูนโชค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกเมน ปาปะโถ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานอุปกรณ์วัดความหนืดแบบหยดจัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์คือ เพื่อสร้างอุปกรณ์วัดความหนืดแบบหยด โดยใช้หลอดฉีดยาใส่ของเหลวแล้วให้ของเหลวหยดลงสู่หลอดแก้วรูปตัวยู วัดเวลาและปริมาตร แล้วแทนค่าเพื่อหาความหนืดโดยใช้สมการของปัวซอยย์

โดย  คือความหนืดมีหน่วยเป็นเซนติปัวว์ (cP) ควบคุมการวัดเวลาและปริมาตรด้วยบอร์ด Arduino สารที่ใช้คือ น้ำมันปาล์ม น้ำเชื่อม และน้ำที่ 20̊ C โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาช่วงเวลาการหยดของของเหลวแต่ละหยด โดยใช้น้ำมันปาล์มเป็นตัวอย่างในการศึกษา ตอนที่ 2 ศึกษาความหนืดของน้ำเชื่อมที่ความเข้มข้นร้อยละ 0, 5, 10, 20, 30 และ 40 โดยมวลต่อปริมาตร โดยค่าความหนืดที่ได้จะใช้สมการของปัวซอยย์ ตอนที่ 3 วัดความหนืดของน้ำบริสุทธิ์ที่ 20̊ C โดยใช้สมการของปัวซอยย์ เพื่อเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการทดลองกับค่ามาตรฐาน (น้ำบริสุทธิ์ที่ 20̊ C) พบว่า จากผลการทดลองในตอนที่ 1 เมื่อนำผลการวัดเวลาระหว่างหยดมาสร้างกราฟมีแนวโน้มเป็นสมการเชิงเส้น โดยมีสมการ คือ t = 0.0043N + 1.0417 เมื่อ t เป็นเวลาระหว่างหยดมีหน่วยเป็นวินาที และ N คือลำดับของหยด ตอนที่ 2 วัดความหนืดของน้ำเชื่อมจะแปรผันตรงกับความเข้มข้น กราฟที่ได้เป็นเชิงเส้น ตอนที่ 3 เปรียบเทียบค่าที่วัดได้จากอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นกับค่ามาตรฐานที่ 20̊ C (ความหนืด 1.002 cP) ค่าเฉลี่ยที่ได้จากอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 1.0593 cP คิดเป็นค่าคลาดเคลื่อน ± 5.718%