การลดตะกรันในระบบท่อหล่อเย็นโดยใช้ electromagnetic anti-fouling

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณิธาน กุมผัน, กิตติ กมลรัมย์, ทินกฤต อุตสา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สกล วารินทราพร, ภาณุพงศ์ ภูทะวัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตะกรันที่เกิดขึ้นในระบบหล่อเย็นในโรงงานจะลดความสามารถในการถ่ายโอนความร้อนซึ่งนำไปสู่ความเสียหายต่อเครื่องจักร

โดย Electromanetic Anti-Fouling (EAF) ซึ่งก็คือการใช้ขดลวดพันรอบท่อและให้กระแสไฟฟ้าได้ถูกพัฒนามาเพื่อแก้ปัญหานี้

ในส่วนของการทดลอง ได้มีการทดลองที่ใช้และไม่ใช้ EAF เพื่อหาประสิธิภาพของEAF โดยการศึกษาผลของกระแสไฟฟ้าตอขนาดของ

อนุภาค CaCO3 (µm) ซึ่งจะวัดโดยเครื่องdynamic light scattering (DLS).

โดยผลการทดลองของ 0A, 1A 2A, 3A ในทิศทางเดียวกับกระแสน้ำ และ 3A ในทิศตรงข้ามกับกระแสน้ำ มีขนาดอนุภาคเฉลียดังนี้

452.7, 639.4, 656.8, 1136.2 และ 779 ตามลำดับ โดยสรุปแล้วการใช้ค่ากระแสไฟฟ้าที่มากกว่าในทิศตามกระแสน้ำจะทำให้เกิดขนาดของอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น