การวัดปริมาณทริปโตแฟนโดยการทดสอบสีจากสารสกัดจากพืชพื้นบ้านของไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อานุภาพ ช่วยเจริญสุข, นลินา รวีวงศ์อโนทัย, สัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สกล วารินทราพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการตรวจทริปโตแฟนมีความสำคัญมากมายหลายประการ ดังนั้นงานวิจัยชินนี้จึงศึกษา ค้นคว้า และทดสอบวิธีการตรวจทริปโตแฟนโดยใช้กรดคลอโรจีนิคซึ่งเป็นสารที่สามารถสกัดได้จากพืชพื้นบ้านของไทย โดยกรดคลอโรจีนิคจะทำปฏิกิริยากับทริปโตแฟนได้เป็นสารที่มีสีที่เป็นเอกลักษณ์จากกรดอะมิโนตัวอื่น ๆ ซึ่งเราสามารถคำนวณหาความเข้มข้นได้โดยตรง โดยเราจะใช้กรดคลอโรจีนิคบริสุทธิ์ทำปฏิกิริยากับสารละลายทริปโตแฟนในความเข้มมข้นต่างๆเพื่อหาค่าคงที่ของการดูดซับแสงของสารผลิตภัณฑ์ แล้วหลังจากนั้นเราจึงทำการหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสกัดกรดคลอโรจีนิคจากพืชพื้นบ้านของไทย เพราะตัวสารคลอโรจีนิคมีราคาที่ค่อนข้างสูง แล้วจึงทดสอบความสามารถของการเกิดปฏิกิริยาของสารสกัดที่เราได้เพื่อที่จะนำมาหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้ในการตรวจทริปโตแฟนในเชิงการวิเคราะห์ เพื่อนำมาสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับวิธีการตรวจทริปโตแฟนในปัจจุบันแต่ใช้งบประมาณในการตรวจน้อยกว่าและเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพืชพืื้นบ้านของไทย และท้ายที่สุดคือเพื่อนำมาสร้างเป็นเครื่องมือสำหรับการวัดปริมาณทริปโตแฟนที่สามารถพกพาได้และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน