การรักษาสารเบตาเลนในเปลือกแก้วมังกรเมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นภาชนะแบบใช้แล้วทิ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มาติกานต์ วัตราเศรษฐ์, ศุภกาญจณ์ เย็นใจชน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวรรณ ลี้บุญงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แก้วมังกร เป็นพืชที่ราคาตลาดกำลังตกต่ำ และมีส่วนเปลือกเหลือทิ้งในปริมาณมาก ทางผู้พัฒนาจึงต้องการแปรรูปเปลือกแก้วมังกรเป็นภาชนะแบบใช้แล้วทิ้ง ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย นอกจากนี้ในเปลือกแก้วมังกรยังมีสารเบตาเลน ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรีย แต่มีเสถียรภาพต่ำ สลายตัวได้ง่ายเมื่อโดนความร้อนและแสง โดยการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการรักษาคุณสมบัติการป้องกันแบคทีเรียของสารเบตาเลนในเปลือกแก้วมังกรเมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นภาชนะแบบใช้แล้วทิ้ง โดยการปรับค่า pH ของกาวที่ใช้ในการยึดเปลือกแก้วมังกรที่บดแล้ว และการปรับอุณหภูมิของเตาอบระหว่างการอบภาชนะที่ขึ้นรูปแล้วให้แห้ง นอกจากนี้ยังศึกษาปริมาณของสารเบตาเลนที่ยังเหลืออยู่ในภาชนะหลังขึ้นรูปโดยใช้ เทียบกับปริมาณสารเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกรที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปด้วย Ultraviolet-visible spectrometer ศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันแบคทีเรียในจานเพาะเชื้อ และทดสอบความแข็งแรงของวัสดุหลังจากขึ้นรูป