เปรียบเทียบระยะเวลาในการปั่นสารเนื้อผสมผักคออ่อน และสารเนื้อผสมทานตะวัน มีผลต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันก๊าด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร ดากลาง, จีรพัฒน์ จันทร์ศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี แสนทรงสิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการเปรียบเทียบระยะเวลาในการปั่นสารเนื้อผสมผักคออ่อน และสารเนื้อผสมทานตะวัน มีผลต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันก๊าด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระยะเวลาที่ใช้ในการปั่นต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการเผาไหม้ระหว่างสารเนื้อผสมผักคออ่อนและสารเนื้อผสมทานตะวัน โดยมีการดำเนินการ 2 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมสารเนื้อผสมผักคออ่อนและทานตะวัน โดยนำผักคออ่อนและทานตะวันไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปบดให้ละเอียด แล้วผสมด้วยน้ำมันก๊าดในอัตราส่วน 2 กรัม : 20 มิลลิลิตร ต่อด้วยการปั่นสารเนื้อผสมโดยใช้เวลาที่ต่างกัน คือ 20 นาที 40 นาที และ 60 นาที ตามลำดับ และนำไปกรองด้วยกระดาษกรองและผ้าขาวบางตามลำดับ ขั้นตอนที่ 2 คือการทดสอบประสิทธิภาพการเผาไหม้ของสารเนื้อผสมผักคออ่อนและสารเนื้อผสมทานตะวัน ได้แก่ การทดลองที่ 1 ทดสอบปริมาณเขม่าควัน โดยการเผาสารเนื้อผสมผักคออ่อนและสารเนื้อผสมทานตะวันในปล่อง จากนั้นใช้กระจกปิดที่ปล่องเพื่อจับเขม่าควัน นำกระจกที่ติดเขม่าควันแล้วออกมา แล้วใช้พลังงานจากแสงไฟฉายส่องผ่านกระจกที่ดักเขม่าควันมาแล้ว ให้แผงโซล่าเซลล์เป็นตัวรับพลังงานแสงเปลี่ยนเป็นค่าแรงดันไฟฟ้า การทดลองที่ 2 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการเผาไหม้ โดยการจุดเชื้อเพลิงสารเนื้อผสมผักคออ่อน จับเวลาและบันทึกเวลาเมื่อปริมาณสารเนื้อผสมหมด สารเนื้อผสมทานตะวันก็ทำเช่นเดียวกัน การทดลองที่ 3 การเปรียบเทียบค่าพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้ โดยวัดอุณหภูมิน้ำก่อนต้มและหลังต้ม 2 นาที ใช้สารเนื้อผสมผักคออ่อนและสารเนื้อผสมทานตะวันเป็นเชื้อเพลิง จากนั้นบันทึกผลนำไปคำนวณโดยใช้สูตร Q=mc∆t