ศึกษาผลการป้องกันเชื้อ Colletotrichum acutatum สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะม่วงน้ำดอกไม้จากเปลือกผลทับทิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปันฑิตา สันเมือง, ธนภร ผ่องพรรณแข, กรจิรา จิตรหลัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตฤณ สุขฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน “มะม่วงน้ำดอกไม้” เป็นหนึ่งในผลไม้เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย แต่ก็ได้พบความเสียหายจากโรคแอนแทรคโนสที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum acutatum ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ได้นำสารเคมีมาใช้ในการแก้ปัญหาทำให้เกิดสารเคมีตกค้างภายในดิน คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานผลการยับยั้งเชื้อ C. acutatum สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะม่วงจากเปลือกผลทับทิม โดยมีวิธีการทดลอง คือ นำเปลือกผลทับทิมอบแห้งมาละลายด้วยกรดซิตริก 1% และเตรียมเชื้อ C. acutatum นำเชื้อที่ได้มาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) บ่มที่อุณหภูมิห้อง (25-30 องศาเซลเซียส) การทดลองหาการป้องกันและควบคุมการสร้างสปอร์(conidia) เมื่อหยดด้วย 10 ไมโครลิตร ของสารจากเปลือกทับทิมพบว่า ค่าเฉลี่ยบาดแผลของมะม่วงที่หยด PGE (พันธุ์พื้นบ้าน) เข้มข้น 1.2, 6 และ 12 %w/v มีขนาด 1.38125, 0, 0 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยบาดแผลของมะม่วงที่หยด PGE (พันธุ์เปรู) เข้มข้น 1.2, 6 และ 12 %w/v มีขนาด 1.4125, 0, 0 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยบาดแผลของมะม่วงที่หยดน้ำหมัก (พันธุ์พื้นบ้าน) เข้มข้น 1.2, 6, 12 %w/v มีขนาด 1.575, 0.74375, 0 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยบาดแผลของมะม่วงที่หยดน้ำหมัก (พันธุ์เปรู) เข้มข้น 1.2, 6 และ 12 %w/v มีขนาด 1.85625, 0.95625, 0 ตามลำดับ ในส่วนของ Nano-ZnO, mancozeb, Citric 1% และน้ำกลั่น มีค่าเฉลี่ยของบาดแผล 0.70625, 1.7375, 1.89375, 2.03125 ตามลำดับ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อน้อยกว่า PGE พันธุ์พื้นบ้านและพันธุ์เปรูเข้มข้น 6, 12%w/v กับน้ำหมักจากเปลือกผลทับทิมสายพันธุ์พื้นบ้านและสายพันธุ์เปรูเข้มข้น 12 %w/v ซึ่งมีขนาดบาดแผล 0 หรือไม่เกิดโรค