การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์แบบเคมีสีเขียวจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อควบคุม เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรพล อำลอย, ธัญรดา มุสิกอง, นนทพร เหมทานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พริกเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นพืชที่มีความต้องการสูง ซึ่งประเทศไทยมีการจัดส่งออกไปต่างประเทศมาก แต่ในพริกมักพบปัญหาและมักพบโรคในพริกซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูก โดยโรคที่สำคัญในพริกคือโรคแอนแทรกโนส ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และเมื่อพริกติดเชื้อจะไม่สามารถจำหน่ายได้ ทำให้เกษตรกรต้องป้องกันและกำจัดเชื้อรา โดยใช้สารเคมี ทำให้เกิดสารตกค้างได้ ดังนั้นโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.หาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO NPs) ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการสีเขียวโดยใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุด 2. ศึกษาฤทธิ์ของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในพริก