ปลอกรัดพยุงเข่าจากยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณญา ทองบัว, พิชชา ธานีรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องปลอกรัดพยุงเข่าจากยางพารา จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยในการกระจายน้ำหนักตัวและบรรเทาอาการเจ็บเข่าแก่ผู้สวมใส่ ซึ่งปลอกรัดพยุงเข่าจากยางพาราที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของยางพาราภายในชุมชน อีกทั้งสามารถช่วยเหลือสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น โดยได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพเชิงฟิสิกส์ ได้แก่ การวัดแรงดึงเฉลี่ย และความเค้นเฉลี่ยในระยะยืดช่วงหนึ่งของปลอกรัดพยุงเข่า โดยใช้เครื่อง Universal Testing Machine และมีการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกในคนจำนวน 10 คน โดยผู้เข้าร่วมการทดสอบเป็นกลุ่มบุคคลปกติ ได้แก่ การทดสอบการกระจายน้ำหนักระหว่างขาทั้งสองข้างโดยใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก และการทดสอบการวัดมุมข้อเข่าของผู้สูงอายุโดยใช้ Goniometer โดยปลอกรัดพยุงเข่าจากยางพาราที่ประดิษฐ์มีความปลอดภัยในการใช้งาน มีประสิทธิภาพแนวโน้มใกล้เคียงกับปลอกรัดพยุงเข่าตัวอ้างอิง และต้นทุนในการประดิษฐ์ที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับปลอกรัดพยุงเข่าตัวอ้างอิง