ปริมาณ Alcohol dehydrogenase ในยีสต์แห้งที่สามารถเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้เป็นแอลดีไฮด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนิช หนูกลับ, วิชญาพร ชูเมือง, กิติญาดา พิศบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวะเมาสุราเป็นภาวะที่บุคคลมีอาการไม่สบายจากพิษของแอลกอฮอล์ หลังจากดื่มสุราเข้าไปปริมาณหนึ่งจะทำให้เกิดอาการผิดปกติทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรม ความสามารถในการทำหน้าที่ต่างๆบกพร่อง โดยเฉพาะในการขับขี่ยานพาหนะและการควบคุมเครื่องจักรกล จากรายงานข้อมูลศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ในปี 2565-2566 มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับและมีปริมาณของแอลกอฮอล์เกินกว่า0.15mg/L มีจำนวน 11,811 ราย โดยภาวะเมาสุราแปรผันตรงกับระดับแอลกอออล์ในเลือดของผู้ดื่มสุราและภาวะบกพร่องของเอนไซม์หลักสองชนิดที่ใช้ในการเมตาบอลิซึมแอลกอออล์ คือ Alcohol dehydrogenase(ADH) และ Aldehyde dehydrogenase (ALDH) ทางคณะผู้จัดทำต้องการศึกษาปริมาณเอนไซม์ Alcohol dehydrogenase(ADH) ในยีสต์แห้งที่สามารถเปลี่ยนแอลกอฮอล์เป็นแอลดีไฮด์ในระดับที่ส่งผลต่อร่างกายมนุษย์น้อยที่สุด โดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนเป็น Acetaldehyde จากการทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์ และการวิเคราะห์เอนไซม์ Alcohol dehydrogenase(ADH) โดยใช้ NAD+ เมื่อเอนไซม์ Alcohol dehydrogenase ทำปฏิกิริยากับNAD+ จะทำให้เกิดNADH และ NADH สามารถหาได้จากค่าการดูดกลืนเเสงโดยใช้เครื่อง Spectrophotometer