ผลกระทบของสารสกัดจากใบกระท่อม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) บางสายพันธุ์ต่อการออกฤทธิ์ของยาAmpicillin Sodium ต่อเชื้อเเบคทีเรียก่อโรค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิวิมล อารีกิจ, ชุติกาญจน์ สุภัทรากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระท่อม (Mitragyna speciosa) เป็นพืชที่มีสรรพคุณทางการแพทย์ในประเทศไทย นิยมใช้พืชกระท่อม ชนิดก้านแดง ชนิดก้านเขียว และชนิดหางกั้ง รักษาอาการได้แก่ อาการท้องร่วง เบาหวาน แก้ปวดเมื่อย แก้ไอ และ ขับพยาธิโดยจากการทดสอบหาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นพบสารกลุ่ม indole alkaloids เป็นสารกลุ่มใหญ่ที่จะพบในพืชกระท่อม และมีสารสำคัญหลักคือ mitragynine เมื่อนำสารสกัดจากใบกระท่อมทั้ง 3 สายพันธุ์มาทดสอบการเสริมฤทธิ์กับยาเเอมพิซิลิน พบว่าสารสกัดจากใบกระท่อมชนิดก้านเเดงร่วมกับยาเเอมพิซิลิน มีฤทธิ์การต้านแบคทีเรีย S. aureus , E. coli และ E.faecalis โดยสารสกัดจากใบกระท่อมสายพันธุ์ก้านเขียว หางกั้ง เเละก้านเเดงร่วมกับยาเเอมพิซิลินมีฤทธิ์ต้าน S.aureusด้วยบริเวณยับยั้ง 4.54 ,4.32 และ4.47 เซนติเมตร ตามลำดับ ฤทธิ์ต้านE. coli ด้วยบริเวณยับยั้ง 3.0,2.99 และ 2.97และ เซนติเมตรตามลำดับ และฤทธิ์ต้านE.faecalisด้วยบริเวณยับยั้ง 3.19,3.21 และ3.36 เซนติเมตร ในขณะที่ยาแอมพิซิลิส ร่วมถึงสารสกัดจากใบกระท่อมทั้ง 3 สายพันธุ์ร่วมกับยาเเอมพิซิลิน ไม่สามารถยับยั้ง P.aeraginosa, A.bauman และ K.pneumoniae ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้ใบกระท่อมร่วมกับยาแอมพิซิลินอาจจะเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคติดต่อเชื้อเเบคทีเรียบางชนิดได้