ตู้ปลูกพืชอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตวรรณ เอียดชูทอง, ภวิกา จำปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ประชาชนหันมาปลูกพืชไว้กินเองมากขึ้นเพื่อลดการออกจากบริเวณบ้านของตัวเอง ซึ่งหากมองย้อนกลับมาในสังคมปัจจุบันประชาชนส่วนมากมักจะอาศัยอยู่คอนโดหรือหอพักกันมาก ทำให้การที่จะปลูกพืชในบริเวณห้องนั้นเป็นไปได้ยากทั้งในด้านของเนื้อที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือสภาพแวดล้อมโดยรอบที่อาจจะไม่อำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืช

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะนำความรู้และความสนใจที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการสร้างอุปกรณ์ปลูกพืชอัจฉริยะเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ต่อไป