ตู้อบแห้งฆ่าเชื้อรองเท้าเอนกประสงค์จากตู้เย็นเก่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิชญ์ สิทธิฤทธิ์, ศุภณัฐ ไกรนรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รองเท้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน ที่ต้องสวมใส่ไปสถานที่ต่างๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคและอันตรายจากของมีคม บางคนพบปัญหาเกี่ยวกับการรักษารองเท้าเนื่องจากการซักรองเท้าบางประเภทต้องใช้เวลาตากนานและความชื้นส่งผลให้รองเท้าบางชนิดเสียหายได้เช่นรองเท้าหนังซึ่งถ้าชื้นมากอาจทำให้เกิดเชื้อราและส่งกลิ่นอับ ทำให้ผู้สวมใส่เกิดความกังวลและส่งผลต่อบุคลิกภาพได้ อีกทั้งปัจจุบันนี้มีโรคระบาดเกิดขึ้นโดยมีการระบาดทั่วโลกเกินจะควบคุมได้ทำให้ผู้คนต้องระวังเป็นอย่างมาก

สมาชิกในกลุ่มเห็นถึงความสำคัญดังที่กล่าวมาจึงคิดตู้อบแห้งฆ่าเชื้อรองเท้าเอนกประสงค์เพื่อทำให้ผู้ใช้เกิดความสะดวก ยืดอายุการใช้งานรองเท้าและลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำความสะอาดรองเท้าที่สำคัญยังฆ่าเชื้อโรคได้