เตียงช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกายท่อนล่าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศกร โพธิ์นาแค, พิชญพงศ์ แสนคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสังคมไทยเรียกได้ว่ากำลังเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงวัย ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลประชากรผู้สูงอายุของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าร้อยละของผู้สูงอายุในประเทศนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จากในปี พ.ศ. 2543 ที่มีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 9.5 ปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 14.2 และมีการคาดการว่าในปี พ.ศ. 2563 จะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 17.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และถ้ารวมจำนวนของผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองให้ขยับร่างกายท่อนล่างได้ตามปกติด้วยแล้ว ไม่ว่าจะมาจากความพิการ ความผิดปกติทางร่างกาย หรือโรคบางชนิด ซึ่งมีข้อมูลที่ได้มาจากสถิติของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยได้ระบุไว้ว่ามีผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่มากถึง 48.76% คิดเป็นจำนวน 878,888 คน ในจำนวนผู้พิการทั้งหมด ถือได้ว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งเตียงของผู้ป่วยในปัจจุบันตามโรงพยาบาลของไทยนั้น ถือว่ายังไม่ตอบโจทย์มากนักสำหรับคนกลุ่มนี้ ที่มีปัญหาทางด้านเคลื่อนไหวที่อาจถึงขั้นไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งในบางสถานการณ์ที่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเหล่านั้น ไม่มีคนญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างคอยดูแล และมีความจำเป็นที่จะต้องทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง ซึ่งการเรียกพยาบาลหรือเจ้าหน้าโรงพยาบาล อาจมีความล่าช้าเกินไป เช่น การลุกไปเข้าห้องน้ำ การสระผม การติดต่อทำธุระด่วน เป็นต้น ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหานี้ ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแทบทุกแห่งในประเทศไทย จึงได้มีความคิดที่จะคิดค้นและสร้างเตียงสำหรับผู้ป่วยท่อนล่างหรือผู้สูงวัย ที่สามารถปิดช่องโหว่ของปัญหาตามที่กล่าวมาข้างต้นได้