การเปรียบเทียบสูตรอาหารดัดแปลงที่มีผลต่อการชักนำให้เกิดยอดของเมล็ดสบู่ดำในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณากร เครือบุดดี, จุฑาทิพย์ เยื่องไธสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงงานนี้ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทำให้ต้นสบู่ดำ (Jatropha curces Linn.) ในสภาพปลอดเชื้อ โดยใช้สูตรอาหาร MS+5Ba เป็นอาหารควบคุมการทดลอง ในการเปรียบเทียบกับสูตรอาหารดัดแปลงอีก 2 สูตร ได้แก่ สูตรที่1 MS+ฟักทอง และสูตรที่2 MS+กล้วยน้ำว้าดิบ โดยปลูกในเวอร์มิคูไลต์เหมือนกัน สังเกตการเจริญเติบโตของเมล็ดสบู่ดำ (Jatropha curces Linn.) เป็นเวลา 4 สัปดาห์