อุปกรณ์เลเซอร์ระบุชื่อดวงดาว แสดงผลผ่านจอแอลซีดี (LCD)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รมณีวรรณ รายพิมาย, อรวรรณ อารีวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาฆภูมิ ชุมพลวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์ พลังงาน เเละดาราศาสตร์ เรื่อง เลเซอร์ระบุช่ือดาว แสดงผลผ่านจอแอลซีดี (LCD) น้ี จัดทําขึ้นโดยมี จุดประสงค์เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับดวงดาว เลเซอร์นี้จะใช้ส่องไปที่ ดวงดาวที่เราต้องการทราบชื่อ และจะแสดงผลชื่อของดวงดาวที่เราชี้เลเซอร์ไป แสดงผลชื่อดวงดาวนั้นผ่านจอแอลซีดี (LCD) เพื่อให้สามารถระบุชื่อดวงดาวได้เลยอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เนื่องจากดวงดาวมีมากมายหลายล้านดวง บาง ดวงอาจจะมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะที่สามารถจดจําได้ง่าย แต่บางดวงก็จดจําได้ยากเพราะมีขนาดเล็กและค่อนข้างท่ี จะสังเกตยาก ทางคณะผู้จัดทําจึงได้กําหนดดวงดาวเพื่อเป็นการทดลองในการศึกษาอุปกรณ์นี้ทั้งหมด 30 ดวง เพื่อใช้ เป็นขอบเขตในการศึกษาและทดลองเบื้องต้น อุปกรณ์นี้จึงเป็นตัวระบุชื่อดวงดาวด้วยข้อมูลที่ใช้ระบุตําแหน่งตาม ระบบพิกัดเส้นสูตรศูนย์ โดยใช้เซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับพิกัดของดาวที่ต้องการทดลอง แล้วนําข้อมูลไปประมวลผล โดยบอร์ด Arduino uno และแสดงผลชื่อดวงดาวผ่านจอแอลซีดี (LCD)