การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องให้อาหารไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชามญชุ์ ผ่องใส, อภิสิทธิ์ สุภิษะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรกฏ รัตนกรกาญจน์, อามชัย ภูมิศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องให้อาหารไก่ เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการทำงานของเครื่องให้อาหารไก่ เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องให้อาหารไก่ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้อาหารไก่ โดยผลการศึกษาการออกแบบและพัฒนาเครื่องให้อาหารไก่ พบว่า เครื่องให้อาหารไก่ที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งน้ำหนักขนาดต่ำที่สุด คือ ๓๕๐ กรัม ที่สามารถทำให้ฝาเครื่องให้อาหารไก่เปิดเต็มที่ได้ ส่วนการศึกษาประสิทธิภาพการให้อาหารแบบทั่วไปและเครื่องให้อาหารไก่นั้น ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องให้อาหารไก่ มีค่าเท่ากับ ๙๘.๓๒% สำหรับเครื่องให้อาหารไก่ที่สร้างขึ้นเองในการทดลอง (Chicken Feeder) นั้นเหมาะสำหรับไก่จำนวนมากและไม่จำเป็นต้องเติมอาหารบ่อยนัก อีกทั้งยังมีการสูญเสียปริมาณอาหารที่น้อยมาก และยังสามารถป้องกันแมลงและสัตว์อื่นๆ ได้