การศึกษาความเข้มข้นของตัวทำละลายในการสกัดแอนโทไซยานินจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ Carissa carandas L. เพื่อย้อมติดสีโครโมโซมระยะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของปลายรากหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิญญา ชัยหาญ, ณัฐกานต์ พ่อค้า, ธนพร บรรจงปรุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรัตน์ กองทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาทางพันธุศาสตร์เกี่ยวกับพืช โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะต้องมีการทดลองปฏิบัติการโดยการศึกษาจากกล้องจุลทรรศน์ สีย้อมโครโมโซมจึงมีความจำเป็นมากในการย้อมโครโมโซมเพื่อศึกษาระยะการแบ่งเซลล์ คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบการย้อมสีโครโมโซมด้วยสารสกัด แอนโทไซยานิน จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carissa carandas Linn.) ที่สกัดในตัวทำละลาย กรดอะซิติกที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ในการศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของปลายรากหอม เพื่อนำสารที่สกัดได้จากธรรมชาติมาทดแทนสีทางเคมีที่มีอันตรายและมีราคาแพง เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเข้มข้นของตัวทำละลายกรดอะซิติกที่เหมาะสมในการย้อมสีโครโมโซมและศึกษาการกระจายสีของแต่ละความเข้มข้น โดยมีวิธีการคือ เตรียมกรดอะซิติกความเข้มข้น 1% , 2%, 3% ,4% ,5% ,6% โดยนำกรดอะซิติกทั้ง 6% มาเจือจางกับน้ำกลั่น โดยวิธีการปิเปตสารละลาย จากนั้นนำตัวอย่างลูกมะม่วงหาว มะนาวโห่ที่ชั่งไว้ 10 กรัม ผสมกับสารละลายที่เตรียมไว้ ใส่ขวดบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร ในอัตราส่วน 1:1 สกัดทิ้งไว้ 48 ชั่วโมง นำมาศึกษาการกระจายของสี พบว่า แบบไม่ผ่านเครื่องหมุนเหวี่ยงตะกอน(Non Centrifuge) การกระจายสีของสารสกัดที่มีความเข้มข้นของตัวทำละลายกรดอะซิติก 2% ให้ผลดีที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.26 แบบปั่นเหวียงตะกอน (Centrifuge) พบว่าการกระจายสีของสารสกัดที่มีความเข้มข้นของตัวทำละลายกรดอะซิติก 3% ให้ผลดีที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.38 ส่วนการศึกษาการย้อมติดสีโครโมโซม พบว่าสารสีจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ความเข้มข้นกรดอะซิติก 3 % ให้ผลดีที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.36