เล่นให้สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คมชาญ ตันเวชกูล, ญาณิศา พรหมราช, ปฐมพร หยังหลัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พุธินันท์ รัตคาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีเกมพัฒนาสมองมากมายที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นได้ทดลองเล่น หนึ่งในนั้นคือเกม2048 ซึ่งการศึกษาโครงงาน(ชื่อโครงงาน)ได้แนวคิดมาจากการเล่นเกม2048 โดยเป็นการรวมตัวเลขเพื่อให้มีค่าเพิ่มขึ้น เกม2048 ในรูปแบบ application จะมีการสุ่มตัวเลข 2 ให้ขึ้นตามช่องต่าง ๆ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ตารางขนาด 3*3 ซึ่งเป็นตารางขนาดที่ยากที่สุดที่จะเล่นแล้วมีผลลัพธ์ออกมามีค่าของตัวเลขสูง

ผู้จัดทำโครงงานจึงเกิดความสงสัยว่า วิธีการเล่นใดที่จะทำให้ผลรวมของตัวเลขที่ได้มีค่ามากที่สุด และหากสุ่มตัวเลขมาแล้ว ตัวเลขอยู่ในช่องที่ไม่ตรงต่อความต้องการจะมีการจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรเพื่อให้เกมดำเนินต่อไปได้

คณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานขึ้นเพื่อหาวิธีในการรวมตัวเลขให้ได้มากที่สุด และวิธีการพลิกแพลงโจทย์ของเกม2048 โดยใช้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็น มาใช้ในการศึกษาโครงงาน และพัฒนาความรู้เพื่อนำไปต่อยอดสู่การนำไปใช้จริง