เปรียบเทียบและทดสอบประสิทธิภาพในการทำเส้นใยพลาสติกเครื่องพิมพ์ 3 D จากยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิภัทร อินทร์ทองคำ, วิชญ์พล เหล่าวิวัฒน์เกษม, นูรฎ์อัยมี่ย์ คอลออาแซ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรินยา สวาหลัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์