การอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ ด้วยสารสกัดจากสะเดา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อชิรญา งามจิตร์, อินทิรา อภิวงค์, ฑิฆัมพร ใจดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สวรรยา ขวานเพชร, ราตรี ยะคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์