การสกัด glycine betaine จากฟางข้าวเพื่อช่วยกระตุ้นความอยากอาหารของปลานิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลภูมิ การเร็ว, ภูริช นนทรีย์, พิมพกานต์ ฝั้นแปง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ราตรี ยะคำ, สวรรยา ขวานเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์