วัสดุห่อหุ้มเมล็ดเพื่อช่วยเก็บความชื้นจากเส้นใย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชญา งามสมสุข, พิมพ์ชนากานต์ เสือยอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันการเพาะเมล็ดมีปัจจัยหลายอย่างทำให้เมล็ดไม่เจริญเติบโตหรือเติบโตได้ไม่เต็มที่ อาทิ ความชื้นในดินไม่เพียงพอ อุณหภูมิสูงเกินไป ซึ่งมีผลทำให้เมล็ดไม่เจริญเติบโต

ผู้จำทำเล็งเห็นปัญหานี้ จึงต้องการที่จะทำวัสดุห่อหุ้ม ที่สามารถเก็บความชื้นและสามารถระบายอากาศให้เมล็ดได้ โดยข้อมูลจากการศึกษาค้นพบว่าเส้นใยกาบไผ่และกาบกล้วยสามารถเก็บความชื้น ระบายอากาศได้ดี แข็งแรงและยืดหยุ่นได้ อีกทั้งวัสดุทั้งสองที่เลือกใช้สามารถหาได้ง่าย

และเป็นการนำวัสดุชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย