บรรจุภัณฑ์ดูดซับน้ำมันจากอาหารทอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนรี ดีดน้อย, สิริวัฒนา โกศัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญฤดี พรมส้มซ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการแก้ปัญหาในการลดถุงพลาสติกในการใส่อาหารประเภททอดที่ขายตามท้องตลาดโดยการใช้กระดาษรีไซเคิลในการทำถุงเพื่อใส่อาหารทอดขายในตลาดพบว่า มีการซึมของน้ำมันบริเวณกระดาษภายนอกถุง ทำให้หมึกที่อยู่ในกระดาษปนเปื้อนกับอาหารภายในถุงซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายและสามารถเปื้อนมือของผู้บริโภคทำให้ผู้ขายกลับมาใช้ถุงพลาสติกเหมือนเดิมเป็นเหตุให้เกิดขยะและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้านคณะผู้จัดทำจึงทำบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยในการดูดซับน้ำมันที่มาจากอาหารทอดโดยการใช้ถุงกระดาษ ที่ผลิตจากกระดาษที่ได้จากวัสดุคอมโพสิตจากธรรมชาติ ใช้แล้วทิ้งยังสามารถย่อย สลายกลายเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย มาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ซึ่งควรเป็นจากพืชที่เหลือทิ้งจากการเกษตรหรือพืชที่มีมากจนทำให้ระบบนิเวศเสียหาย เช่น แกลบ ซังข้าวโพด ผักตบชวา กาบกล้วย และ ชานอ้อย เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเซลลูโลสที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ และการทำให้น้ำมันไม่ซึมเลอะเปื้อนมือนั้นสามารถแก้ไขได้โดยการเคลือบบุกบริเวณภายนอกของบรรจุภัณฑ์จะช่วยต้านทานความชื้น และไขมันรวมถึงยังสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับบรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนในการขึ้นรูปและประสิทธิภาพของกระดาษที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปกระดาษที่ใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์คือ 1:3:3 สามารถขึ้นรูปได้ มีคุณสมบัติยึดเกาะได้ดี และมีผิวเรียบ สามารถดูดซับน้ำมันที่ใช้เเล้วได้เฉลี่ย 0.476 mm/min และน้ำมัน ที่ยังไม่ได้ใช้ เฉลี่ย 0.322 mm/min และนำ้มันที่ไม่ผ่านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 0.061 ml/s และได้ปริมาณร้อยละของน้ำหนักของเส้นใยผักตบชวา กาบกล้วย และกาบมะพร้าว ที่ได้มีตามลำดับ คือ ร้อยละ 35.43 , ร้อยละ 33.37 และ ร้อยละ 84.76 ซึ่งกระดาษที่ได้มีความหนาแน่น 8.00 g/cm ³