ศึกษาคุณสมบัติของยีสต์ในดินต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภพล พูนพล, กล้าพารา ผิวดำขำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรกรบางส่วนมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการเพาะปลูกส่งผลให้มีสารเคมีตกค้างทั้งในผลผลิตและ ในดิน แม้ว่าสารตกค้างนั้นจะมีปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดหากได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดโทษและ โรคร้ายแรงได้ ในปัจจุบันจึงมีการรณรงค์ให้หันมาทําเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นเกษตรกรรมแบบหนึ่งซึ่งอาศัยเทคนิค อย่างการเพาะปลูกพืชหมุนเวียน ใช้ปุ๋ยและสารกําจัดศัตรูพืชที่มาจากธรรมชาติ ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึง การใช้ประโยชน์จากยีสต์ในดินบริเวณนาข้าว อ.นาโยง จ.ตรัง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยีสต์ในดินในการส่งเสริม การเจริญเติบโตของพืชในห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจนําไปต่อยอดเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป