ศึกษาการย่อยสลายกระดาษที่แตกต่างกันและปัจจัยที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายกระดาษของหอยเดื่อ (Hemipleta Distincta)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรินากรณ์ รุณแสง, นะดา ขนาดผล, เพ็ญพิชชา คล้ายแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกิดปัญหาขยะกระดาษล้นโลก ถึงแม้ว่าขยะกระดาษจะสามารถย่อยสลายได้ง่ายกว่าขยะส่วนใหญ่ แต่ก็ต้องใช้เวลานานหรือใช้เครื่องมือที่มีราคาแพงในการย่อยสลาย ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้คิดค้นวิธีการย่อยสลายกระดาษโดยการใช้สิ่งมีชีวิตมาช่วยสิ่งแวดล้อม คือ หอยเดื่อ(Hemipleta Distincta) โดยปกติแล้วหอยชนิดนี้จะกินพวกใบไม้เป็นอาหาร และพบว่าหอยเดื่อสามารถย่อยสลายกระดาษได้ จึงได้นำหอยเดื่อมาใช้ในการย่อยสลาย โดยได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายกระดาษชนิดต่าง ๆของหอยเดื่อ และศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายกระดาษ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการย่อยสลายกระดาษและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ