การสร้างสูตรการหาปริมาตรของแบบจำลองของโอ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณิตา สุวรรณทา, นายศุภนิมิต ภาณวัตร, ธณิชา ศรีสารคาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รสสุคนธ์ แสงแก้ว, รัตติญา ทัพสนิท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการสร้างสูตรการหาปริมาตรของแบบจำลองของโอ่งน้ำมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสูตรการหาปริมาตรของโอ่งน้ำ ผู้จัดทำเลือกใช้โมเดลของโอ่ง เพื่อสะดวกต่อการศึกษา การจัดทำโครงงานนี้ผู้จัดทำได้นำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อเกิดเป็นสูตรการหาปริมาตรที่คนทั่วไปสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้โครงงานนี้สามารถนำไปต่อยอด เพื่อพัฒนาในการสร้างสูตรการหาปริมาตรของรูปทรงต่างๆ ที่สนใจ เช่น แจกัน เป็นต้น