การสำรวจเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ที่พบในห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลลิตวดี คำเกตุ, สุดารัตน์ ชิณแสน, หนึ่งฤทัย ป้านภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาพร ภูผาใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสำรวจเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ที่พบบริเวณในห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี จากบริเวณก๊อกน้ำและกลอนประตูห้องน้ำของห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายช่วงเปิดภาคเรียนและก่อนปิดภาคเรียน นำตัวอย่างเชื้อที่เก็บได้มาบ่มในอาหารเลี้ยงเชื้อ 4 ชนิด คือ อาหารเลี้ยงเชื้อ PCA อาหารเลี้ยงเชื้อ DMB อาหารเลี้ยงเชื้อ MSA และ อาหารเลี้ยงเชื้อ DRBC ที่เวลา 48 ชั่วโมง และ72 ชั่วโมง สังเกต จำแนกเชื้อ และบันทึกผล ผลการศึกษาพบว่าแบคทีเรียกลุ่ม Escherichia coli พบได้ทั้งบริเวณก๊อกน้ำและกลอนประตูห้องน้ำของห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายซึ่งพบในช่วงเปิดภาคเรียนและก่อนปิดภาคเรียนแตกต่างกัน โดยเชื้อ Escherichia coli ที่พบสามารถเจริญได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อ PCA มากที่สุด รองลงมาคืออาหารเลี้ยงเชื้อ MSA การศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินการโครงการเรื่องสุขาภิบาลในห้องน้ำนักเรียนของโรงเรียนต่อไป