การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา colletotrichum gloeosporides และ phytophthora palmivoa ที่ก่อให้เกิดโรคในยางพารา ด้วยสารสกัด saponin จากเปลือกเงาะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซามีมี่ มะแซ, นางสาวดีนา วาเยะ, นิอัยมี่ แวกะจิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์, กษิดิศ การัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และเชื้อรา Phytophthora palmivora ที่ทำให้เกิดโรคใบจุด ใบร่วงและเส้นดำในยางพารา มีอัตราการเกิดโรคในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก มักจะระบาดหนักในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ผลผลิตลดลง 30-50% ซึ่งทำให้เกิดปัญหากับเกษตรกรในการดูเเล และขาดรายได้ในส่วนนี้ไป และผลผลิตจะลดลงถ้าเชื้อราระบาด ทำให้ใบร่วงมากกว่า 20% หากปล่อยโรคระบาดโดยไม่มีการควบคุมใบจะร่วงถึง 75% สาร Saponin มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคใบจุด ใบร่วงและเส้นดำได้ดี สาร Saponin สามารถพบได้ในเปลือกเงาะ ซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร สามารถยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และเชื้อรา Phytophthora palmivora ในยางพาราได้ วิธีการสกัดสาร Saponin จากเปลือกเงาะโดยใช้เปลือกเงาะร่วมกับ ethanol ในการสกัด นำ Saponin ผ่านกระบวนการกลั่นเเบบ reflux ใช้ 70% ของ ethanol เป็นตัวทำละลาย เพื่อให้ได้สาร Saponin ที่สามารถนำไปยับยั้งการเกิดเชื้อราในยางพาราและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง