อุปกรณ์ตรวจจับเด็กติดค้างอัจฉริยะเพื่อรถตู้ที่ปลอดภัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลิสา พฤกษาพันธุ์รัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประพัฒน์ ศิลปกิจจานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาเด็กเสียชีวิตในรถตู้เป็นปัญหาที่มีความสำคัญและกระทบต่อความรู้สึกของคนในสังคมเป็นอย่างยิ่ง ความปลอดภัยและชีวิตของเด็กๆ เป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีการจัดการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากรายงานข่าวในอดีตพบว่ามักเกิดกับเด็กเล็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยสาเหตุการเสียชีวิตที่สรุปได้คืออุณหภูมิสูงและขาดอากาศหายใจ แม้ว่าจะมีการกำหนดวิธีการจัดการภายในโรงเรียน แต่ก็อาจเกิดความผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงานได้จึงควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ดังนั้นในโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยสำคัญในการตรวจสอบหาเด็กติดค้างในรถตู้ โดยทำการทดสอบเก็บข้อมูลในสภาวะที่มีและไม่มีคนอยู่ในรถตู้ทั้งในร่มและกลางแจ้งโดยเด็กที่ติดค้างไม่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวและส่งเสียง และตรวจสอบปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ระยะเวลา อุณหภูมิ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณออกซิเจน ค่าการเคลื่อนไหวภายในรถ และระดับเสียง โดยใช้ R square และทดสอบความแตกต่างของระดับปัจจัยระหว่างกรณีที่มีเด็กและไม่มีเด็กในรถตู้ด้วย t-test จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับคาร์บอนไดออกไซด์ประกอบไปด้วยเวลาและอุณหภูมิ โดยระดับคาร์บอนไดออกไซด์มีการเปลี่ยนแปลงมาก ในขณะที่ระดับออกซิเจนมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ส่วนระดับเสียงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเมื่อมีคนอยู่และส่งเสียง ส่วนค่าการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ดังนั้นระดับคาร์บอนไดออกไซด์และระดับเสียงจึงถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือตรวจจับเด็กติดค้างในรถตู้ โดยผลการทดสอบการใช้เครื่องมือพบว่าสามารถตรวจพบเด็กได้ภายใน 2-3 นาทีหากมีการร้องขอความช่วยเหลือที่ระดับเสียงที่กำหนดคือ 75 เดซิเบล แต่หากเด็กหลับในรถจะตรวจพบได้ที่ประมาณ 15 นาทีที่ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ 800 ppm, ประมาณ 20 นาทีที่ระดับ 900 ppm และที่ระดับค่ามาตรฐาน 1000 ppm ใช้เวลามากกว่า 30 นาที แต่หากกำหนดเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นจากค่าเริ่มต้นที่ 150 ppm จะสามารถพบเด็กได้ในเวลาประมาณ 7 นาที