การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา Aspergillus pseudopiperis SDBR-CMUI1, A. chiangmaiensis SDBR-CMUI4 และ A. pseudotubingensis SDBR-CMUO2 ต่อการงอกของเมล็ดพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิษณา กิติเรียงลาภ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มงคล ปัญญารัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นโยบายทางของประเทศ (BCG) มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีทางชีวภาพเพื่อลดปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตรกรรม โครงงานฉบับนี้จึงทำการศึกษาเชื้อราสกุล Aspergillus ซึ่งมีรายงานว่าสามารถผลิตเอนไซม์ย่อยสลายเปลือกเมล็ดและสามารถผลิตฮอร์โมนพืช เพื่อเร่งอัตราการงอกและการเจริญเติบโตของพืช โดยทำการคัดเลือกเชื้อรา 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Aspergillus pseudopiperis SDBR-CMUI1A. chiangmaiensis SDBR-CMUI4 และ A. pseudotubingensis SDBR-CMUO2 มาศึกษาประสิทธิภาพการงอกและเจริญเติบโตของเมล็ดพืชทดสอบ 6 ชนิด ได้แก่ กรีนโอ๊ก เรดโอ๊ก ผักกวางตุ้ง คะน้า มะเขือเทศ และแตงกวา ทำการทดลองโดยนำเมล็ดพืชทดสอบ 20 เมล็ด ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ มาแช่ใน spore suspension ของเชื้อราทดสอบที่ความเข้มข้น 1.4x106 spore/ml เวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำไปวางเรียงบนกระดาษกรองที่อยู่บนอาหาร Water Agar ในจานเพาะเชื้อ ปิดฝาครอบแล้วบ่มที่อุณหภูมิ 25°C ความชื้นสัมพัทธ์ 85% ให้แสงวันละ 16 ชั่วโมง สังเกตการงอกของเมล็ด ทุก 24 ชั่วโมง เวลา 5 วัน พบว่าเมล็ดพืชทดสอบ 2-3 ชนิดที่แช่ A. pseudopiperis SDBR-CMUI1 มีค่าดัชนีอัตราการงอกของเมล็ดและร้อยละการงอกต่างกับชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญที่ p≤0.05 ส่วนการแช่ในเชื้อราทดสอบอีก 2 ชนิดให้ค่าดัชนีอัตราการงอกไม่แตกต่างกับชุดควบคุม เมื่อทำการวัดความยาวของรากและความสูงของลำต้นพืชทดสอบ พบว่าพืชทดสอบ 4-6 ชนิดที่แช่ A. pseudopiperis SDBR-CMUI1 มีความยาวรากและความสูงของลำต้นแตกต่างกับชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนเชื้อราทดสอบอีก 2 ชนิด มีผลต่อการกระตุ้นความยาวของรากและความสูงของลำต้นพืชทดสอบเพียง 2-3 ชนิด และเมื่อทำการทดสอบหาความสามารถในการสร้าง amylase pectinase xylanase และ cellulase พบว่าเชื้อราทดสอบทั้ง 3 ชนิดสามารถสร้างเอนไซม์ทั้ง 4 ชนิดได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนการศึกษาความสามารถในการผลิต IAA พบว่าเชื้อรา A. pseudopiperis SDBR-CMUI1 มีความสามารถผลิต IAA ได้เพียงชนิดเดียว โดยได้ค่าเท่ากับ 43.11±3.26 μg/cm3 จึงควรเลือกเชื้อ A. pseudopiperis SDBR-CMUI1 ไปพัฒนาเพื่อให้ใช้ได้จริงในทางการเกษตรต่อไป